Cheile Turenilor

Implementare proiect

Alături de schimbările climatice, pierderea biodiversităţii este ameninţarea cea mai mare cu care se confruntă mediul la nivel global. În Europa, una din şase specii de mamifere sunt ameninţate cu dispariţia; speciile de păsări sunt de asemenea în pericol. Peste un sfert din populaţiile de mamifere din Europa se află în declin, situaţia la nivel global fiind şi mai gravă. Mai multe studii importante arată că pierderile sunt de 100 până la 1000 de ori mai mari decât ratele normale şi că 60% din serviciile ecosistemice din lume au avut de suferit în ultimii 50 de ani. Motivele acestei pierderi sunt numeroase: distrugerea şi degradarea habitatelor, schimbarea destinaţiei terenurilor, exploatarea iraţională a resurselor naturale prin practici nedurabile precum pescuitul excesiv, introducerea unor specii invazive, poluarea şi din ce în ce mai mult schimbările climatice. La acestea se adaugă presiunea creşterii populaţiei, a creşterii consumului pe cap de locuitor şi a incapacităţii de identificare a unui mod cât mai eficient posibil de alocare a resurselor naturale. În cele din urmă, publicul nu este pe deplin conştient de gravitatea problemei, de măsura în care îl priveşte şi de rolul şi responsabilitatea fiecărui cetăţean în combaterea pierderii biodiversităţii.

            În ultimele decenii, exploatarea excesivă a resurselor naturale, precum şi fragmentarea habitatelor, au avut un impact negativ asupra patrimoniului natural al României. Deşi România este înzestrată cu o bogată diversitate biologică, multe specii de plante şi animale sunt ameninţate cu dispariţia.

            În prezent, România, după înfiinţarea reţelei NATURA 2000, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene, trebuie să implementeze măsuri de conservare în ariile naturale protejate. În cadrul acestei priorităţi, investiţiile vizează asigurarea unui management corespunzător al ariilor protejate, menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă a habitatelor şi speciilor, stoparea degradării biodiversităţii şi a resurselor naturale, precum şi conştientizarea factorilor relevanţi.

            Rezervația naturală Cheile Turenilor se remarcă printr-o diversitate biologică foarte ridicată raportată la o suprafaţă relativ restrânsă, atât în privinţa habitatelor şi microhabitatelor, cât şi în privinţa speciilor.

            Din aceste motive, Consiliul Județean Cluj, în calitate de custode al rezervației și sitului NATURA 2000 susmenționat, a demarat proiectul “Managementul conservativ şi participativ în siturile Natura 2000 Cheile Turzii şi Cheile Turenilor”, ca prim pas pentru un management optim al unora dintre cele mai cunoscute și iubite zone naturale din țară.

            Obiectivul general al proiectului constă în eficientizarea măsurilor de conservare a mediului natural din aria naturală protejată Cheile Turenilor, aflată în custodia Consiliului Județean Cluj. Acesta va fi atins prin realizarea obiectivelor specifice:

            1. eficientizarea managementului ariei naturale protejate vizate prin proiect în vederea dezvoltării durabile a întregii zone prin elaborarea măsurilor de management care să abordeze aria naturală protejată din ambele perspective: rezervație naturală și sit Natura 2000, precum și a unui plan de monitorizare, în vederea unei gestionări eficiente şi responsabile a acesteia şi asigurarea conservării durabile a biodiversităţii în această arie.

            2. creşterea gradului de conştientizare a publicului larg cu privire la importanţa conservării biodiversităţii ariei naturale protejate Cheile Turenilor.

            3. întărirea capacităţii instituţionale a custodelui ariei naturale protejate în vederea gestionării eficiente şi monitorizării adecvate acesteia, prin implementarea unor instrumente informatice locale care vor permite creşterea eficienţei/transparenţei modului de luare a deciziilor de protejare a patrimoniului natural, cultural şi istoric din această zonă.

            Pentru ca proiectul să își atingă obiectivele, se vor desfășura o serie de activități, aceastea fiind clasificate pe trei nivele principale.

            În primul rând, activitatea de elaborare a măsurilor de management pentru aria naturală protejată Cheile Turenilor va cuprinde: evaluarea situației existente la momentul de început al proiectului, a bazei de date şi stării de conservare a habitatelor şi speciilor din ariile naturale protejate susmenționate; inventarieri, evaluări și cartări de specii și habitate, la care se adaugă stabilirea măsurilor de management pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor prezente în aria naturală protejată pe baza rezultatelor activităţilor de inventariere, evaluare şi cartografiere.

            Habitatele și speciile de floră și faună vizate de proiectul Consiliului Județean Cluj sunt cele incluse în tabelul următor:

 

 

 

Cheile Turenilor

Habitate

- Tufărişuri subcontinentale peri-panonice

- Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi

- Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase specii rare de stâncării calcaroase

Amfibieni

și reptile

- Bombina variegata

- Buhai de baltă cu burta roșie (Bombina bombina)

- Tritonul comun transilvănean (Triturus vulgaris ampelensis)

- Broasca mare de lac (Rana ridibunda)

- Șarpele de alun (Coronella austrica)

- Șopârla de ziduri (Lacerta muralis)

Pești

- Zvârluga (Cobitis taenia)

Nevertebrate

- Callimorpha quadripunctata

- Euphydryas maturna

- Leptidea morsei

- Pyrocleptria cora

- Fluturele de mărul lupului (Zerynthia polyxena)

- Lycaena dispar

Păsări

- Corbul comun (Corvus corax)

- Vânturel roșu (Falco tinunculus)

- Monticola saxatilis

 

 

            Dintre speciile şi tipurile de habitate de importanţă națională/comunitară din Cheile Turenilor, numai pentru trei specii se deţin informaţii relativ recent colectate privind efectivul populaţional, şi pentru nici o specie sau habitat nu s-au stabilit măsuri de conservare, metode de management sau de monitorizare. Astfel, prin realizarea studiilor necesare şi bazelor de date GIS, proiectul va contribui la înlăturarea primei probleme definite, respectiv lipsa unor măsuri concrete de management a ariei protejate.

            Lipsa unor măsuri de management specifice ariilor protejate periclitează starea de conservare favorabilă a habitatelor şi speciilor existente în perimetrul acestora, reprezentând totodată un obstacol pentru luarea unor decizii cu privire la reglementarea desfăşurării unor activităţi în perimetrul lor.

            În al doilea rând, în paralel cu activitatea de elaborare a măsurilor de management, se vor desfășura următoarele activități, axate pe consultare, conştientizare şi informare: organizare activităţi informative cu scopul îmbunătăţirii nivelului de conştientizare; organizare activităţi de informare şi consultare cu privire la măsurile de management elaborate și informare şi publicitate referitoare la asistenţa financiară nerambursabilă.

            Activităţile de conştientizare incluse în proiect sunt necesare pentru a creşte sensibilitatea comunităţii faţă de problemele reale ale zonei vizate scopul principal fiind responsabilizarea comunităţilor locale şi a publicului larg cu privire la riscurile ecologice. Aceste activităţi vor conduce la implicarea activă a populaţiei în procesul de eliminare a ameninţărilor privind:

§  lipsa informaţiilor cu privire la localizarea exactă a habitatelor şi distribuţia speciilor de interes comunitar / naţional în arie restricţionează activităţile umane până la identificarea în teren şi cartarea acestora;

§  neparticiparea / neimplicarea publicului la luarea deciziilor de mediu generează lipsa de responsabilitate din partea localnicilor în gestionarea responsabilă a resurselor naturale existente în arie.

            Prin implicarea factorilor decizionali se va reuşi realizarea de noi iniţiative de combatere a presiunilor antropice, având în vedere problemele specifice identificate. Aceştia, vor avea posibilitatea să reglementeze, să coordoneze şi să intervină prin acţiuni de conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa asigurării protecţiei biodiversității.

            O parte importantă a grupului ţintă, privit prin prisma acţiunilor de viitor, o constituie ONG-urile care desfăşoară activităţi de mediu precum şi elevii şi cadrele didactice. Aceştia vor avea un mare impact în dezbaterea problematicii conservării şi monitorizării biodiversităţii ariei, de a cunoaşte şi a genera noi iniţiative de combatere a presiunilor antropice, în vederea cultivării unui comportament responsabil faţă de mediu.

            În al treilea rând, vor avea loc activităţi de instruire şi creştere a capacităţii instituţionale de gestionare a ariei naturale protejate, ce constau în: organizarea unui seminar destinat instruirii personalului din cadrul Consiliului Judeţean Cluj, în vederea perfecţionării în domeniul protecţiei mediului și achiziţia şi implementarea instrumentelor locale menite să întărească capacitatea instituţională a Consiliului Judeţean Cluj, în calitatea sa de custode al ariei protejate Cheile Turenilor.

            Principalele rezultate ale proiectului sunt următoarele:

§  crearea de baze de date și hărți pentru habitatele și speciile din rezervație;

§  plan de monitorizare a habitatelor şi speciilor din rezervație;

§  plan de acţiune cu măsuri de management pentru rezervație;

§  instituirea Zilei Cheilor Turenilor;

§  sesiuni și seminare de informare și conștientizare cadre didactice, reprezentanți organizații neguvernamentale, angajați ai Consiliului Județean și, nu în ultimul rând, locuitori din zona rezervațiilor;

            Obiectivele proiectului se încadreazã în obiectivele specifice Axei Prioritare 4 "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii" din Programul Operațional Sectorial Mediu, prin elaborarea măsurilor de management pentru aria naturală protejată în vederea conservãrii diversității habitatelor naturale, a speciilor de floră și faunã sălbaticã, conform cerințelor naționale și europene și a obiectivelor rețelei ecologice europene NATURA 2000.

            Proiectul este necesar pentru îmbunătăţirea protecţiei biodiversităţii şi a patrimoniului natural din aria naturală susmenționată, care face parte din reţeaua siturilor Natura 2000.  Prin atingerea obiectivelor de management se vor reduce sau chiar elimina presiunile antropice semnalate, cele mai multe induse de păşunatul excesiv, turismul necontrolat, sporturi extreme, deşeuri, construcţii, cariere calcar, poluare etc.

            Proiectul contribuie la conservarea și protejarea elementelor naturale cu valoare deosebitã sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic, prin crearea unui suport managerial eficient și necesar. Prin acest proiect se identifică problemele majore cu care se confruntă aria protejată și se oferã soluții pentru o bunã gestionare și administrare a patrimoniului în scopul viabilității și sustenabilității viitoare a proiectului. Realizarea acestor obiective completează obiectivele de management ale ariilor vizate prin proiect și le aliniazã prevederilor stabilite de Uniunea Europeană cu privire la conservarea biodiversitãții în siturile ce fac parte din rețeaua ecologicã europeanã NATURA 2000.

            Așadar, obiectivele stabilite prin proiect se aliniazã prevederilor legislative stabilite de Uniunea Europeanã (Directiva Consiliului Europei 79/409 EEC privind conservarea păsărilor sălbatice adoptată la 2 aprilie 1979 și Directiva Consiluilui Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice adoptată la 21 mai 1992) în vederea conservării diversității speciilor și a habitatelor naturale protejate. Elaborarea măsurilor management va avea ca prioritate principiul conservării durabile a speciilor de importanţă naţională şi comunitară şi a habitatelor naturale protejate.

            Prin dezvoltarea cadrului de management și de conștientizare a factorilor decizionali implicați în administrarea teritoriului, proiectul contribuie la realizarea protecției și îmbunătățirii biodiversității și a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea rețelei NATURA 2000 - obiectivul Axei Prioritare 4 - „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii”.

            Prin măsurile de ocrotire a capitalului natural al României, a florei și faunei bogate, a climatului și a peisajului din aceste arii, proiectul contribuie la realizarea obiectivului global al POS Mediu: protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. Proiectul va conduce, de asemenea, la menținerea sau creșterea nivelului calitativ de conservare a habitatelor și speciilor (biodiversității). Aceastã stare de conservare ne oferă informații despre starea unui mediu sănătos și curat. Calitatea unui mediu mai sănătos este garantul unui standard de viațã mai ridicat al populației umane.